е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-79 / 27.3.2020 г.

Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП

Обществена поръчка 62-00-57 / 5.3.2020 г.

Пулбично състезание:"Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, с работно заглавие: "Реконструкция на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност на територията на община Белица" по обособени позиции: Обособена позиция №1: "Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: Административна сграда с идентификатор 40453.15.4.1 по КК на село Кузьово, община Белица" и Обособена позиция № 2: "Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "Работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: Административна сграда с идентификатор 53998.1.905.1 по КК на село Орцево, община Белица"

Обществена поръчка 62-00-33 / 27.3.2019 г.

Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП

Обществена поръчка 62-00-44 / 29.3.2018 г.

Обобщена информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП за 2017 г.

Обществена поръчка 62-00-34 / 1.3.2018 г.

Открита процедура:"Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "Техническа" и упражняване на авторски надзор по време на строителството за следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "Техническа" и упражняване на авторски надзор по време на строителството за инвестиционно намерение: "Реконструкция на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност на територията на община БЕЛИЦА, а именно: -Административната сграда с идентификатор: 03504.403.365.1 в град Белица; -Административната сграда с идентификатор: 03504.403.365.2 в град Белица -Кметствата в селата: с. Дагоново, с.Горно Краище и с. Бабяк. Обособена позиция 2: Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "Техническа" и упражняване на авторски надзор по време на строителството за инвестиционно намерение: - "Обновяване на площади в четири населени места на територията на община Белица - гр. Белица, с.Бабяк , с. Горно Краище и с. Дагоново" Обособена позиция 3: Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "Техническа" и упражняване на авторски надзор по време на строителството за инвестиционно намерение: - "Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в с. Краище"

Обществена поръчка 62-00-62 / 25.7.2017 г.

СМР на обект "Канализация - с. Краище, община Белица"

Обществена поръчка 62-00-30 / 31.3.2017 г.

Обобщена информация по чл.230, ал.1, т. 7 от ЗОП

Обществена поръчка ОП-1 / 2.12.2014 г.

Тестова обществена поръчка