е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брезник

Договаряне без предварително обявление ДБПрО-1 / 19.9.2019 г.

Доставка на горива за нуждите на Община Брезник за период от 4 години

Пазарни консултации ПК-2 / 15.9.2016 г.

Покана за пазарни косултации

Пазарни консултации ПК-1 / 15.9.2016 г.

Покана за пазарни консултации

Обществени поръчки по реда на глава 8а от ЗОП 03-00-103 / 24.9.2014 г.

Изграждане на съоръжения за туристическата и обществена инфраструктура

Обществена поръчка ВП-120 / 15.9.2014 г.

Авторски надзор СМР спортен комплекс "Чорни"

Обществени поръчки по реда на глава 8а от ЗОП 03-00-96 / 15.9.2014 г.

СМР спортен комплекс "Чорни"